Pravilnik o objavi in uporabi informacijskih strani Združenja bank Slovenije


Na podlagi 16. člena Pogodbe o ustanovitvi Združenja bank Slovenije sprejema Nadzorni svet Združenja bank Slovenije

Pravilnik o objavi in uporabi informacijskih strani Združenja bank Slovenije
(velja od 12. 12. 2006)

1. člen

S Pravilnikom o objavi in uporabi informacijskih strani Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik) se urejajo razmerja, ki izhajajo iz objave in uporabe informacijskih spletnih strani (v nadalljevanju: ekstranet) Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju: Združenje).

2. člen

Namen ekstraneta je predstaviti dejavnost Združenja in ponuditi uporabnikom ekstraneta vse pomembne informacije o dejavnostih Združenja sproti in na pregleden način.

3. člen

Združenje določa vsebino ekstraneta glede na tekoče dejavnosti posameznih področij, ki so: dejavnosti odborov, delovnih skupin in Nadzornega sveta, skupščine, Izobraževalnega centra, Bančnega vestnika, publicistične dejavnosti in spletnih strani Združenja.

4. člen

Nadzorni svet Združenja imenuje uredniški odbor ekstraneta.

Naloge uredniškega odbora so predvsem:

 • oblikuje strategijo vsebinskega in aplikativnega dela razvoja ekstraneta,
 • spremlja statistiko dostopov in odzive članic,
 • daje konkretne predloge in sugestije glede na potrebe članic,
 • oblikuje seznam uporabnikov ekstraneta - institucij s podobnim statusom, kot ga imajo članice Združenja ali Združenje (na primer Banka Slovenije, Slovensko zavarovalno združenje), in posameznikov, ki se ukvarjajo z bančništvom in financami,
 • pripravi in predlaga tehnične in vsebinske dopolnitve ter nadgraditve ekstraneta.

5. člen

Urednik ekstraneta skrbi za delovanje uredniškega odbora, za sprotno in tekoče objavljanje pomembnih informacij in dokumentov (dokumente objavi v treh delovnih dneh od prejema) ter za preglednost ekstraneta, kar obsega predvsem:

 • ažurno objavlja posredovane informacije in dokumente na celotnem ekstranetu,
 • usklajuje informacije in dokumente iz različnih virov v smiselno celoto,
 • zagotavlja usklajenost informacij in dokumentov s podobo ekstraneta,
 • ustrezno umešča specifične informacije in dokumente,
 • skrbi za temeljito integracijo posameznega spletnega mesta v ekstranet,
 • usklajuje aktivnosti z drugimi notranjimi in zunanjimi sodelavci,
 • posreduje statistiko ekstraneta vodstvu Združenja in uredniškemu odboru ekstraneta,
 • skrbi za neprekinjeno delovanje sistema za ravnanje z vsebinami,
 • ima pregled in vdržuje bazo uporabnikov in skupin uporabnikov,
 • skrbi za implementacijo varnostnih nastavitev.

6. člen

Uporabniki ekstraneta so lahko članice Združenja, institucije s podobnim statusom, kot ga imajo članice Združenja, zaposleni pri članicah Združenja po predlogu delodajalca, zaposleni pri Združenju, posamezniki, ki se ukvarjajo z bančništvom in financami, in drugi, če izkažejo upravičen interes.

Združenje dodeljuje uporabnikom individualna uporabniška imena in gesla.

Uredniški odbor ekstraneta oblikuje seznam uporabnikov ekstraneta, ki se jim dodeli individualno uporabniško ime in geslo, za tiste primere, ko se Združenje ne more odločiti o dodelitvi.

7. člen

Zaposleni pri Združenju in zunanji pogodbeni sodelavci (v nadaljevanju skrbniki) pripravljajo informacije in dokumente za objavo na ekstranetu glede na področja, za katera so zadolženi.

Naloge skrbnikov so predvsem:

 • posredujejo v objavo in zagotavljajo natančne, pravilne in pravočasne informacije in dokumente ter njihove spremembe s področij, za katera so zadolženi,
 • posredujejo v objavo vabila z gradivi in zapisnike posameznega odbora ali delovne skupine,
 • po potrebi usklajujejo z odborom seznam dokumentov, ki bodo objavljeni na zaprtem ali na odprtem delu ekstraneta,
 • pripravljene vsebine po potrebi posredujejo v presojo lektorju ali prevajalcu.

Vabila z gradivi se objavijo na zaprtem delu ekstraneta, do katerega imajo dostop le člani odbora oz. delovne skupine in pooblaščeni predstavnik članice Združenja, ki nima svojega člana v odboru oz. delovni skupini. O vzpostavitvi zaprte strani ekstraneta posameznega odbora ali delovne skupine odloča odbor ali delovna skupina na predlog direktorja Združenja.

Na odprtem delu ekstraneta, ki je dostopen vsem uporabnikom ekstraneta, pa se objavijo zapisniki sej in sestankov, ki so potrjeni s strani predsednika odbora ali delovne skupine, če odbor ali delovna skupine ne odloči drugače.

Vabila z gradivi in zapisniki se objavijo v enakih rokih in na smiselno enak način, kot so določeni za sklic seje.

Predsednik odbora ali delovne skupine potrdi zapisnik praviloma v roku sedmih dni od datuma seje oz. sestanka.

O primernosti gradiv za objavo na ekstranetu z vidika varovanja osebnih podatkov, poslovne tajnosti Združenja in predpisov, ki urejajo bančno poslovanje, odloča odgovorni urednik ekstraneta, v dvomu pa uredniški odbor ekstraneta.

8. člen

Individualni podatki o članici Združenja se lahko objavijo na ekstranetu samo z njenim predhodnim pisnim soglasjem.

9. člen

Združenje skrbi za tehnično in programsko podporo obstoja in razvoja ekstraneta.

10. člen

Uporabniki imajo pravico do uporabe vsebin ekstraneta zgolj v službene namene.

Uporabniki ne smejo dodeljenega individualnega uporabniškega imena ter gesla in objavljenih dokumentov posredovati tretjim osebam, ki nimajo dostopa do ekstraneta.

Uporabniki so se dolžni seznaniti s tem pravilnikom in s pogoji uporabe ekstraneta.

11. člen

Vsak uporabnik ekstraneta, ki mu preneha delovno razmerje, je dolžan preklicati individualno uporabniško ime in geslo, prav tako pa mora njegov delodajalec obvestiti Združenje o prenehanju delovnega razmerja.

12. člen

Uredniški odbor ekstraneta skrbi za nadzor nad delovanjem ekstraneta.

Za tehnični nadzor skrbi Združenje oziroma ustrezen izvajalec.

13. člen

Če uredniški odbor ekstraneta ugotovi, da je uporabnik ravnal v nasprotju z določbami tega pravilnika ali s pogoji uporabe ekstraneta, mu na predlog Združenja odvzame pravico dostopa do ekstraneta.

14. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik, ki je bil sprejet dne 2. 7. 1999.

Ta Pravilnik začne veljati osmi dan po sprejemu na Nadzornem svetu Združenja.


Ljubljana, 4. 12. 2006

Nadzorni svet Združenja
Marjan Kramar
Predsednik